Om KRO och KIF

KRO/KIF har som mål att förbättra medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor och därmed göra det möjligt för bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma. KRO/KIF företräder professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Tillsammans representerar vi mer än 3300 medlemmar. Sedan 2004 äger föreningen ett aktiebolag, Svensk Konstnärsservice, med kansli i Stockholm.   

 
KRO/KIF har fyra målområden:
 1. Skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
 2. Utveckla och stärka bild- och formkonstnärerna på deras arbetsmarknad
 3. Föra bild- och formkonstnärernas talan i samhällsdebatten
 4. Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning

KRO/KIF är en starkt drivande kraft för konsten, konstnärerna och för svenskt kulturliv och har genom åren drivit en rad förslag som påverkat kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Det här har vi uppnått/lyckats med:

 • skapandet av Bildkonstnärsfonden
 • skapandet av BUS – Bildkonst Upphovsrätt Sverige
 • skapandet av Konstnärscentrum och Konsthantverkscentrum
 • IV: individuell visningsersättning
 • följdrättsersättning vid kommersiell konsthandel 
 • MU-avtal: medverkans- och utställningsersättning 
 • inrättande av Konstnärsnämnden
 • ateljéstöd i olika former
 • stöd till konst i stadsmiljöer
 • bidrag till offentlig konst i bostadsområden
 • upphovsrättsliga lagförslag
 • rimliga galleriprovisioner
 • acceptabla utställningsvillkor
 • bättre skatteregler för konstnärer
 • fler konstnärsstipendier
 • grundersättning till konstnärer
 • fler offentliga utställningslokaler
 • bättre utbildningsvillkor för konstnärer
 • kollektivverkstäder
 • statliga och kommunala arbetsbidrag/stipendier
 • statliga projektbidrag
 • pensionsbidrag till konstnärer
 • konstnärsrepresentation i offentliga nämnder och styrelser 
 • utlandsateljéer
 • resestipendier m.m
Om KRO
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) bildades 1937 och ansluter yrkesverksamma konstnärer. KRO företräder idag ca 3300 medlemmar.

  
   STADGAR KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION

Om KIF
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, bildades 1961 och ansluter konsthantverkare och industriformgivare.  
Från årsskiftet 2015/2016 har KIF och KRO samgått till en förening.
 

Organisation

KRO/KIF drivs på riksnivå, regional nivå samt i förekommande fall på lokal nivå.

Riksnivå
KROs riksstyrelse väljs av medlemmarna vid riksmötet som hålls vartannat år. Senaste ordinarie Riksmöte hölls i april 2015 i Stockholm.
Riksstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda KRO/KIF:s arbete mellan riksmötena.

KROs riksstyrelse och KIF-utskottet representerar bild- och formkonstnärer gentemot regering och riksdag, kommuner och landsting, myndigheter och offentliga institutioner som Konstnärsnämnden och Statens kulturråd.

KRO/KIF sluter avtal för konstnärerna och konsthantverkarnas räkning med staten och med föreningslivets olika aktörer, till exempel Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Genom Bildupphovsrätt i Sverige är KRO/KIF också med och sluter avtal för upphovsrättsligt nyttjande vid  fotokopiering inom undervisningen i Sverige samt avtal med SVT/UR och TV4 om användning av bilder.

 

Regional nivå
Varje region är en egen förening med egna stadgar. Varje medlem hör hemma i den region där hen är skriven och kallas till regionmöte där.  Regionmöte hålls vartannat år, det vill säga det år då det inte är Riksmöte i KRO. Regionmötet utser ombud till KROs Riksmöte.

Description: Macintosh HD:Users:geskahelena:Desktop:Screen Shot 2014-08-11 at 13.32.31.pngKRO/KIF är organiserat i fem regioner: 
Norra regionen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands och Jämtlands län samt Gävleborgs län.

Södra regionen: Skåne regionen, Blekinge samt Småland och Öland.

Östra regionen: Stockholms län, Uppland samt Gotland.

Västra regionen: Västra Götalandsregionen samt Halland.
 
Mellersta regionen: Dalarna, Värmland, Sörmland, Östergötland, Örebro län samt Västmanland.

Regionen leds av en regionstyrelse som utses av regionmötet på två år. Ordförande skall vara riksstyrelsens kontaktperson i regionen. Regionstyrelsen ansvarar för regionens verksamhet och ekonomi i överensstämmelse med beslut som fattas på Riksmöte och regionmöte.

 

Lokal nivå
Lokala frågor drivs dels av regionstyrelserna, dels av lokala föreningar eller enskilda medlemmar. Lokala engagemang kan bildas på en ort, runt en viss fråga eller ett projekt, det kan exempelvis vara opinionsbildande kampanjer, att arrangera konstutställningar eller konstnärliga samarbetsprojekt.

 

Internationell nivå
IAA, The International Association of Art, bildades 1954 på UNESCO:s initiativ, (då under beteckningen IAPA). IAA verkar för att stärka samarbetet mellan konstnärer i alla länder och för att förbättra konstnärernas ekonomiska och sociala ställning på det internationella planet, samt försvarar deras materiella och ideella intressen.

Omkring vart tredje år hålls en generalförsamling och i anslutning till denna en kongress som behandlar något aktuellt tema. Mellan generalförsamlingarna leds IAA:s arbete av exekutivkommittén. Svenska IAA verkar som en sektion inom KRO, Konstnärernas Riksorganisation. Ledamöterna väljs vartannat år i samband med KROs Riksmöte. 

Som medlem har du tillgång till IAA-kortet som erbjuder fritt inträde eller rabatt på museer och konsthallar runt om i världen. IAA-kortet kan du som är medlem beställa från KRO/KIFs kansli. Observera att det finns konstmuseer som inte lämnar konstnärsrabatter, så försäkra dig alltid om vad som gäller genom att visa upp kortet och fråga innan du betalar. Du kan läsa mer om IAA-kortet på medlemssidorna.

Mer information om IAA: http://www.iaa-europe.eu/

 

Övriga samarbeten
Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av bildorganisationerna i Sverige. Föreningen ska tillvarata de gemensamma upphovsrättsliga intressen som föreningens medlemmar har genom att skapa avtal och fördela ersättningar till de vars verk har nyttjats.

Bildupphovsrätt i Sverige är stiftad av BUS, Bildkonst upphovsrätt i Sverige; Föreningen svenska tecknare; Konstnärernas riksorganisation, KRO; Svenska fotografers förbund, SFF; Svenska journalistförbundet, SJF; Svenska konstnärsförbundet, SK och Föreningen Sveriges konsthantverkare & industriformgivare, KIF. 

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Bildupphovsrätt i Sverige och Bildleverantörernas förening, BLF.