12. Stärk den regionala och kommunala konstpolitiken

KRO och KIF skriver löpande remissvar på de regionala kulturplaner som utarbetas inom ramen för Kultursamverkansmodellen. I dessa lyfter vi bild- och formkonstens och konstnärernas villkor. Viktiga frågor för bild- och formområdet är bland annat medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet), procentregeln för offentlig konstnärlig gestaltning, regionala resurscentrum för bild- och formkonsten, jämlikhet inom konsten, konstens egenvärde och principen om en armlängds avstånd.

Kultursamverkansmodellen har sedan den infördes 2011 haft till syfte att decentralisera de kulturpolitiska besluten. Grundtanken har varit att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Landstingen eller regionerna utarbetar en regional kulturplan i samverkan med länets kommuner och kulturliv, vilken sedan utgör underlag för Kulturrådets beslut om ekonomiska anslag.

KRO/KIF menar att det behövs regionala handlingsplaner för bild- och formkonsten. Dessa bör bland annat beskriva hur regionen arbetar för att stärka tillämpningen av MU-avtalet och enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning på såväl regional som kommunal basis. Arbetet med handlingsplanen bör budgeteras och både redovisas och följas upp. Sannolikt behövs regelbundna seminarier om MU-avtalet och enprocentsregeln för regionens och kommunernas konstnärer, politiker, tjänstemän, utställningsarrangörer, byggherrar, fastighetsbolag. 

KRO/KIF arbetar för upprättandet av regionala resurscentrum för bild-och formkonsten. Ett resurscentrum skapar en mötesplats för konstnärer, näringsliv och offentliga sektorn och kan samtidigt föra konsten närmare publiken. Det kan liknas vid en paraplyverksamhet som samlar och samordnar konstnärer, utställningsverksamheter, uppdragsgivare och andra regionala resurser som konstkonsulenter, kollektivverkstäder och centrumbildningar. Ett resurscentrum kan erbjuda professionell rådgivning för bild- och formkonstnärer gällande exempelvis avtal, marknadsföring, omvärldsanalys, arbetsmarknad, vidareutbildning och samarbeten. I dagsläget finns det pilotprojekt i Norrbotten, Halland och Skåne.

Här finns KRO/KIF:s remisser på kulturplaner.
Här finns länkar till regionernas kulturplaner.

13