4. Gör Sverige konstnärligt och intressant genom 1 %-regeln

Se till att alla offentliga myndigheter, verk och bolag tillämpar enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Anta ett statligt direkt som tydliggör när och hur statliga myndigheter, verk och bolag ska tillämpa procentregeln. Erbjud ett stimulanspaket för kommuner, landsting och fastighetsbolag som antar procentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, om och tillbyggnad. Det här är särskilt viktigt i en tid då miljonprogramsområdena ska rustas upp.

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett enkelt och konkret verktyg för att föra ut konst i samhället. Enprocentregeln är idag en rekommendation om att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer ska investeras i konstnärlig gestaltning av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer. De goda exemplen är många och förekommer på tusentals platser runt om i Sverige. Denna platsspecifika konst är demokratisk på så sätt att den även når medborgare som inte aktivt söker sig till konstutställningar. 

Dessvärre är det en stor variation på tillämpningen av rekommendationen. I Konstnärsnämndens senaste rapport (Ingen regel utan undantag, 2013) uppgav de svarande i en enkät att 45 % av kommunerna och 77 % av landstingen/regionerna arbetar enligt regeln med fasta rutiner. Men bara runt en tredjedel av kommunerna och landstingen tillämpar regeln just som en regel. Dessutom saknas det idag ett direktiv som tydliggör hur statliga myndigheter, verk och bolag ska tillämpa rekommendationen.

Enprocentsregeln är en viktig princip att slå vakt om. Bolagisering och utförsäljning av offentlig verksamhet har medfört att principen inte tillämpas som tidigare. Det är av stor vikt att estetiska kvaliteter fortsatt vägs in i all planering av offentliga miljöer. Inom plan- och bygglagens bestämmelser om god estetisk utformning står det skrivet att det inte ska inskränkas till arkitektoniska kvaliteter, utan även innefatta konstnärlig gestaltning vid byggprojekt av olika slag – också vid infrastruktursatsningar som t.ex. vägbyggen i Vägverkets regi.

För att förbättra tillämpningen behövs ett statligt direkt som tydliggör när och hur statliga myndigheter, verk och bolag ska tillämpa procentregeln. Staten bör dessutom erbjuda ett stimulanspaket för kommuner, landsting och fastighetsbolag som antar procentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, om och tillbyggnad just som en regel. Det här är särskilt viktigt i en tid då miljonprogramsområdena ska rustas upp. 

5