7. Trygghetssystem måste ge trygghet även åt konstnärer

Anpassa trygghetssystemen för konstnärer och konsthantverkare som ofta har små och oregelbundna inkomster och är både företagare och anställd, så att de även ger trygghet för kulturskapare. Systemen ska skapa incitament för ett livslångt konstnärskap. Social trygghet för kulturskapare ger en självständig konstnärskår och fri konst.

KRO/KIF anser att den otrygghet som socialförsäkringssystemen levererar till kulturarbetare är oacceptabel. Systemen måste fungera som trygghet även för konstnärer och andra kulturskapare. Detta trots problemen med oregelbundna inkomster och att konstnärer ofta är både företagare och anställda samtidigt, så kallade kombinatörer. Alla riksdagspartierna svarar ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare. Alla partierna svarar också att den stora Socialförsäkringsutredning som just nu pågår bör lämna förslag om förändringar i trygghetssystemen för att tillgodose kulturskapares särskilda förutsättningar. Det borde egentligen bara vara ett tekniskt problem kvar att lösa.
 

KRO/KIF anser att:

  • Anpassa beräkningsgrunderna för SGI (sjukpenninggrundande inkomst) till konstnärlig verksamhet och lös de problem som så kallade kombinatörer har, alltså de som jobbar växelvis som företagare och anställda.
  • Tidigare inkomster och anställningar som varat kortare tid än 6 månader måste kunna räknas in vid beräkning av SGI.  
  • A-kassereglerna måste ge utrymme för en begränsad konstnärlig verksamhet som företagare och omforma deltidsreglerna så att de inte slår mot frilansare med många korta anställningar.
  • Öka resurserna till centrumbildningarna och utveckla motsvarande scenkonstallianserna för bild- och formkonsten.
  • Se till att kulturskapare får en motsvarighet till de avtalspensioner som omfattar flertalet löntagargrupper.
8