Intresseanmälan

Bild: Verk av Reza Hazare, en av deltagarna i Konsten Att Delta som medverkar vid sommarens utställning i Eskilstuna.

Konsten att delta ställer ut i sommar!

MÖTEN - Eskilstuna Konstförenings sommarutställning 2017 pågår till 13 maj – 20 augusti på Eskilstuna Konstmuseum. På Konstnärshuset i Stockholm visas utställningen ”HUB” mellan den 20 juli – 20 aug. Utställningen Möten Eskilstuna Konstmuseum ordnas av Eskilstuna konstförening, Konsten Att Delta har hjälpt föreningen med namn ur vårt kontaktnät. Utställningen HUB Konstnärshuset, inbjudna att delta i utställningen är samtliga matchade konstnärer i projektet (35 par idag). 

Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?

Varmt välkommen till Konsten att deltas seminarium om hur vi samverkar för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn på Kulturhuset 25 september. Läs mer här. 

 

Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade. Kort och gott så fanns det ett behov av att skapa naturliga mötesplatser mellan kollegor. Under detta pilotprojekt fokuserar vi på Stockholm, Östergötland och Sörmland.

Projektet bygger på erfarenheter från tidigare yrkesrelaterade integrations- och samverkansprojekt inom kultursektorn. Projektledaren Ola Öhlin har mer än tio års erfarenhet inom ämnet. Projektkoordinatorerna (Sahar Burhan och Antony Merjan) har själva varit deltagare i tidigare projekt och är idag väl etablerade inom den svenska kulturscenen. 

Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drivs av Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl.

Projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.
 

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och där igenom utöka sina nätverk.

Fyra grundstenar

Projektet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte, samverkan och lyhördhet:

Frivillighet handlar om att båda parter som deltar gör det av egen fri vilja. Det rör sig inte om någon form av godmanskap, lotsverksamhet eller för att lära ut saker åt den nyanlände. Det handlar om att träffas som kollegor och ha utbyte av varandra och varandras erfarenheter. Både parter deltar på sin fritid för att man har intresse av att möta nya kollegor och nätverk.

Ömsesidigt utbyte syftar på att det inte enbart är den ena parten som ska få något ut av matchningen som görs. Det handlar inte om att den ene är lärare som lär ut något till den andre som enbart tar emot information. Tvärtom är meningen ett möte mellan kollegor där båda parter är villiga att lära sig av varandra. I ett initialt skede kan den nyanlände behöva veta mer om det svenska samhället och dess kultur, men syftet är ett utbyte på lika villkor.

Samverkan handlar om att kunna erbjuda både deltagare och kollegor/mentorer ett mervärde och breddat nätverk. Vi har därför etablerat samarbeten och samverkar med myndigheter, institutioner, organisationer både inom och utanför kultursektorn.

Lyhördhet syftar till att projektet bygger på lyhördhet och en flexibilitet efter deltagare och mentorers behov inom projektets ramar.

 

AKTIVITETER

  • Deltagare och Kollega/mentor väljer själva i vilken form och när de vill umgås. De kan träffas på en fika, en konstutställning, i ateljén enskilt eller i större grupp, beroende på vad som passar och intresserar dem bägge. På projektets Facebook sida kommer även finnas möjlighet att finna och lägga upp aktiviteter där man kan delta.
  • Projektet kommer att arrangera större regionala träffar för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet, i Stockholm, Norrköping och Eskilstuna.
  • I Norrköping och Stockholm kommer vi även kunna erbjuda små regelbundna träffar. Tid för detta meddelas senare.

MATCHNING

  • Här nedan finns en anmälan/matchningsmall att fylla i. När man fyllt i anmälan kallas man till  informationsmöte, efter det följer ett matchningssamtal med utvald kollega. 

Har du frågor kan du kontakta projektledare Ola Öhlin  073-642 78 59, Sahar Burhan 076-176 86 12 eller Antony Merjan 070-09 91 619.