Avtal med gallerist

Under hösten får jag frågor kring galleriavtal så jag tänkte ge Er några grundläggande tips.

Det är avtalet med galleristen som i grunden avgör vilken moms som ska tas ut och hur din försäljning ska bokföras.

Galleristen har i uppdrag från dig att sälja din konst. Uppdraget kan i huvudsak utformas på två sätt; konsten säljs av dig med hjälp av galleristen (kommissionsavtal) eller av galleristen efter kreditköp från dig (konsignationsavtal). Båda typer av avtal, om korrekt utformade, ger rätt att hämta tillbaka sin konst om galleristen går i konkurs.

Kommissionsavtal
Att sälja på kommission är att sälja (eller köpa) lös egendom, t.ex. konst, på uppdrag av annan och i dennes namn. Sådan försäljning regleras i Kommissionslagen. Uppdragsgivaren (konstnären) kallas kommittent och den som har säljuppdraget kommissionär. Försäljning på kommission innebär därmed att konsten, via galleristen, säljs av konstnären i konstnärens namn.

För att det ska vara fråga om ett kommissionsuppdrag krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda:

  • Galleristen/kommissionären ska fått ett uppdrag att sälja/köpa objekt.
  • Objektet ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom (t.ex. konstverk).
  • Uppdraget ska utföras för annans (konstnärens/kommittentens) räkning.
  • Uppdraget ska utföras i uppdragsgivarens (konstnärens) namn.

Eftersom det är konstnären som säljer (via galleristen) så gäller 12 % moms (om inte konstnären inte ligger under en försäljning på 336 000 kr och väljer att sälja momsfritt). Försäljningen ska bokföras hos konstnären. Om galleristen tar emot betalningen ska det sättas på ett s.k. klientmedelskonto, dvs avskilt från galleristens egen ekonomi. Galleristen för över medlen på klientmedelskontot till konstnären och fakturerar för ersättningen för uppdraget + moms 25 %.

Konsignationsavtal
Om galleristen säljer i sitt eget namn och tar emot pengarna utan att avsätta det på ett klientmedelskonto kan det istället vara fråga om ett s.k. konsignationsavtal. Det är en form av kreditavtal mellan konstnären och galleristen och innebär att konstnären säljer till galleristen, men ger kredit till dess galleristen själv sålt konsten vidare. Galleristen har returrätt på den konst som inte sålts. Konsten ska finnas hos (vara deponerad) hos galleristen, men hållas ordentligt avskild från andras och galleristens egenägda konst. Det är rekommenderat att tydligt markera vilken konst som finns hos galleristen och ska säljas eller har sålts på konsignation.

Konstnären har rätt att återta konst som ännu inte sålts. För att inte riskera att konsten anses tillhöra galleristen om hen går i konkurs är det viktigt att varje försäljning meddelas konstnären och utlöser betalningsskyldighet direkt.

För att ett konsignationsavtal ska gälla det viktigt att parterna upprättar ett korrekt avtal och att de också praktiskt tillämpar avtalet. Det finns inget lagstöd som anger närmare hur ett konsignationsavtal ska vara korrekt utformat, men det har godkänts i praxis.

Försäljning till slutkund sker i det här fallet av galleristen själv i Galleriets namn, varvid det är 25 % moms som blir tillämpligt. Konstnären och galleristen har gjort upp om vilket pris konsten (ex moms) ska säljas till slutkund. Om galleristen har en ”provision” på 40 % har konstnären sålt sin konst på kredit till Galleristen till ett pris som är 60 % av försäljningspriset till slutkund, exklusive moms. Så snart Galleristen säljer konstverket vidare ska Konstnärens meddelas. Galleristens kreditköp av konstverket förfaller då till betalning, och konstnären fakturerar Galleristen. Fakturerar konstnären med moms så blir det 12 % på konstnärens försäljningspris till galleristen. Försäljningen bokförs hos konstnären till det belopp som faktureras galleristen.

Här gäller det alltså att tänka igenom många saker, bl.a. vilken omsättning man vill ha i sin verksamhet, om man vill fakturera i eget namn till slutkund osv.

Vi kommer allra säkert återkomma till de här frågorna igen.

Har Ni några frågor och funderingar så kontakta mig gärna på min telefontid eller maila juristen@kro.se.

/Katarina